Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

8. DİĞER HUSUSLAR
a) JCR Eurasia Rating;

- Derecelendirme çalışmalarını kamuya açıkladıkları derecelendirme metodolojisine uygun ve mevcut tüm bilgilerin kullanılması suretiyle yürütmek, bu amaçla yazılı bir rehber Hazırlamak, bu rehberi kullanmak ve uygulamayı izlemek,

- Çalışmalarında tarafsız bir doğrulama sunacak özenli ve sistematik bir derecelendirme metodolojisi kullanmak,

- Derecelendirmeye ilişkin oluşturdukları görüşlerini destekleyecek bir belge ve kayıt Düzeni oluşturmak,

- Müşteri ve/veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası aracı hakkında yanlış ve yanıltıcı nitelikte olabilecek bir derecelendirme çalışması yapmaktan kaçınmak,

- Çalışma ekibini derecelendirme sürecinde devamlılığı ve tarafsızlığı sağlayacak şekilde oluşturmak,

- Yapılan derecelendirmenin yüksek kalitede olması için yeterli kaynak tahsis etmek,

- Derecelendirme çalışmasını yapma veya çalışmaya devam edip etmeme kararı verirken, söz konusu işe, yeterli mesleki niteliklere sahip derecelendirme uzmanı tahsis edilip edilemeyeceği hususlarını da değerlendirerek, nitelikli bir derecelendirme hizmeti sunmak,

- Müşterinin kamuya açıklaması gereken bilgilerden zamanında açıklanmayan ve/veya Yetersiz olarak açıklananlar ile müşterinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen diğer finansal ve idari riskleri derecelendirme çalışmasında dikkate almak,

- Derecelendirme çalışmasında Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgileri esas almak ve yararlanılan bütün kaynakların güvenilir olduğundan emin olmak,

zorundadır.

b) JCR Eurasia Rating, Uluslararası bir derecelendirme kuruluşu ile bilgi paylaşımı sözleşmesi yapılması halinde, söz konusu kuruluşun metodolojisine uymak ve aynı sembolleri kullanmak zorundadır.

c) Derecelendirme uzmanlarının da JCR Eurasia Rating’in kullandığı Metodolojiyi tutarlı bir şekilde uygulamaları, yanlış ve yanıltıcı olabilecek bir analiz yapmaktan kaçınmak suretiyle çalışmalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstererek kaliteli bir hizmet sunmaları gereklidir.

d) JCR Eurasia Rating iş elde etmek için dolaylı ve dolaysız reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamaz ve iş öneremez.

e) JCR Eurasia Rating kendini tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtabilir.

f) JCR Eurasia Rating kendisi veya müşterileri için eleman aramaya yönelik ilanlar verebilirler.

g) JCR Eurasia Rating mensupları mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapabilir, seminer,konferans gibi toplantılar düzenleyebilir veya bunlara katılıp tebliğ sunabilir, eğitim ve öğretim amacıyla ders verebilir. Bu faaliyetler yürütülürken; işin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde bulunulmaması, işin gerektirdiği ciddiyette ve ölçüde kalınması, abartılmış, hissi, gerçeğe uymayan ve ilgilileri aldatıcı ve yanıltıcı, deneyim noksanlıklarını istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarına yer verilmemesi veya bu izlenimin yaratılmaması, yapılabilecek iş ve hizmetler konusunda somut temeli olmayan bekleyişler yaratılmaması gerekir.

h) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, kendilerini diğer derecelendirme kuruluşlarıyla ve diğer derecelendirme kuruluşu çalışanlarıyla karşılaştıramaz.