Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

Genel
a) JCR Eurasia Rating derecelendirme faaliyetlerinde potansiyel olarak var olabilecek politik, ekonomik ve diğer baskılardan çekinmeyecek ve ihraççılardan, yatırımcılardan ve diğer piyasa katılımcılarından gelebilecek olumsuz tepkiler karşısında vereceği kararlardan imtina etmeyecektir.

b) JCR Eurasia Rating, analistleri ve uzmanları bağımsızlık ve objektifliğin hem görüntüsünü hem de özünü korumak için profesyonelce davranacak ve dikkat edeceklerdir.

c) JCR Eurasia Rating’in derecelendirme kararları sadece ve sadece kredi değerlemeleri faktörlerinden etkilenecektir.

d) Derecelendirme kararları JCR Eurasia Rating’in ihraçcılarla veya diğer ilgililerle var olan ya da var olması muhtemel olan iş ilişkilerinden etkilenmeyecektir.

e) JCR Eurasia Rating derecelendirme faaliyetlerini, kendi içinde var olabilecek çıkar çatışmalarını bertaraf ve minimize edecek, dışarıdaki çıkar çatışmalarından da etkilenmeyecek şekilde kendi dizayn ettiği metodolojisine göre yürütecektir

Prosedür ve Politikalar
a) JCR Eurasia Rating, yapacağı derecelendirmenin bizzat şirketi, yatırımcıları ve diğer piyasa katılımcıları üzerinde yaratabileceği muhtemel ekonomik, politik ve diğer etkileri nedeniyle derecelendirme ile ilgili işlemleri yapmaktan ve kararları vermekten kaçınamaz.

b) Derecelendirme notu, JCR Eurasia Rating’in bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile bilgi paylaşımı ilişkisi olan diğer kuruluşlar dahil müşterisi veya müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ile olan mevcut ve muhtemel iş ilişkilerine bağlı olarak belirlenemez.

c) JCR Eurasia Rating, derecelendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere tahsis ettiği çalışanlarını, derecelendirme açısından ve hukuki olarak çıkar çatışmalarına sebep olabilecek diğer faaliyet alanlarından ayırmak zorundadır. Bu amaçla, çıkar çatışması olasılığını ortadan kaldıran süreç ve mekanizmaları kurmak zorundadır. Bu mekanizmalar;

Çıkar çatışmalarını önlemek için derecelendirmeyi yapacak uzman yönetim kurulu tarafından belirlenir. Müşterinin derecelendirme uzmanını veya derecelendirme uzmanının müşteriyi seçmesine izin verilmez.

Derecelendirme uzmanlarına görev verilirken sektörel uzmanlık alanları yönetim kurulu tarafından dikkate alınır.

Yönetim kurulu tüm çalışanlarına eşit mesafede durarak çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaktan kaçınır.

Yönetim kurulu çalışanlar arasındaki olası çıkar çatışmalarına imkan vermeyecek önlemleri alırken başlamış çıkar çatışmalarını da ivedilikle çözümleyerek çalışmaların objektif,bağımsız ve adil yürütülmesini sağlar.

JCR Eurasia Rating derecelendirme hizmeti verdiği müşterilerine, aynı dönemde ve izleyen iki yıl içerisinde danışmanlık hizmeti ve çıkar çatışmasına neden olabilecek diğer hizmetleri vermez. Aynı şekilde, danışmanlık ve benzeri diğer hizmetleri sunduğu müşterilerine, aynı dönemde ve izleyen iki yıl içerisinde derecelendirme hizmeti vermez.