Firma Kredi Derecelendirme Metodolojisi
JCR EURASIA RATING
FİRMA DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

I. DERECELENDİRME - GİRİŞ

Şirketlerin finansal ve ticari borçları ile ihraç ettikleri menkul kıymetlerine ilişkin faiz, temettü ve anaparalarının öngörülmüş süre içerisinde (kısa ve uzun), sayısal, niteliksel kriterler baz alınarak, uluslar arası istatistiki analiz ve tekniklerden ve ayrıca uzman kadroların yıllara sari tecrübe, piyasa bilgisi ve sağduyularından yararlanılarak geri ödenme olasılıklarının belirlenmesidir.

Şirketlerin asgari 5 yıllık tarihsel faaliyetleri ve bu süreye tekabul eden finansal olan veya olamayan verileri, yapılacak analizin tabanını oluşturur. Faaliyet geçmişi bu sürenin altında kalan firmaların bu durumu göz önünde bulundurulur. Şirketler tarafından sağlanan bu veriler ileriye yönelik olarak JCR Eurasia Rating tarafından yapılacak projeksiyonların temelini teşkil eder.

Şirketlerin, ulusal ve gerekirse uluslar arası alanda performans, faaliyet alanı ve finansal göstergeler yönünden kendine benzeyen diğer firmalarla karşılaştırılmasına ve analizlerin bu tabana göre yürütülmesine özen gösterilir.

Piyasa koşullarında, uluslar arası konjonktürde, yasal düzenlemelerde veya şirketin kendi dinamik yapısında yaşanabilecek olası değişikliklerin şirketi ne yönde etkileyeceği ve faaliyet ortamında meydana gelebilecek kötü gelişmelerle şirketin baş edebilme kabiliyeti istatistiki senaryo haline getirilip duyarlılık analizlerine tabi tutulacaktır.

Bireysel ve küçük ölçekli firmalar için, ölçümlerin daha çok standart ve istatistiki temellere dayalı skorlama (scoring) yöntemi, Büyük ölçekli kurumsal firmalar için ise risk rating yöntemleri ağırlık kazanacaktır.

Ratingin aşağıda yer alan şekliyle vadelerine ve türlerine göre bir takım çeşitleri olup, tamamı JCR Eurasia Rating tarafından sağlanmaktadır.

A. Vadelerine göre rating (Uzun-Kısa)

İhraççının (issuer) kurumsal kalitesi üzerinde, bulunduğu sektördeki temel ekonomik ve finansal karakteristiklere dayanılarak JCR Eurasia Rating tarafından oluşturulan uzun dönemli kanaattir. Bu kanaate ulaşırken ekonomik konjonktüre duyarlılık ve çeşitli riskler içeren rekabet, kanuni düzenlemeler, teknolojik gelişmeler, talep değişimleri, yönetim kalitesi gibi unsurlardan etkilenme düzeyi göz önünde bulundurulur. Bu tür rating, temerrüde düşme anındaki zarar olasılığı ile ilgilidir.

Bir yıla kadar olan tüm yükümlülükler üzerinde likidite ve sermaye kaynaklarına ulaşabilme kabiliyeti göz önüne alınarak oluşturulan kanaattir.

B. Türlerine göre rating

1. Uluslararası Döviz Cinsinden Rating; Kurumun Döviz cinsi yükümlülüklerini döviz yaratarak ödeyebilme kabiliyeti değerlendirilir. Tüm ülke riskleri konvertibilite ve transfer riskleri dahil göz önüne alınır.

2. Uluslararası Yerel Para Cinsinden Rating; Kurumun Para Birimi gözetilmeksizin yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme kabiliyeti uluslararası kriterlere göre değerlendirilir Konvertibilite ve transfer riskleri hariç tüm ülke riskleri göz önüne alınır.
 
3. Ulusal Yerel Para Cinsi Rating; Kurumun Yerel Para cinsi yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme kabiliyeti ulusal kriterlere göre değerlendirilir. Ülke Riskleri göz önüne alınmaz.